Mitsubishi l 400 skåp (pd_w, pc_w, pb_v, pa_w, pa_v) 1994-2007 2500 td (pd5w, pd5v, pa5w, pa5v) 64kw Bildelar